222rehber.com'a kayıtlı firma sayısı 1679
Ne aramıştınız? Ne aramıştınız?
Öğrenciye Özel
Hemen Bul
İş İlanları
Keşfet
Sorun Bildir
X
Yukarı

Şirketimiz 222rehber.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu bilgilendirme metni “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 222rehber.com tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

222rehber.com tarafından sizinle paylaşılan “KVKK ve Gizlilik Politikası”  metni kapsamında 222rehber.com nezdinde işlenen kişisel verilerinizin, yasada işleme şartı olarak belirtilen haller ile birlikte aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz 222rehber.com nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, 222rehber.com hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, kişisel ve firma hakkında bilgilerin sisteme eklenmesi, reklam çalışmalarının oluşturulması, iş ilanı yayınları, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla SMS (kısa mesaj) veya eposta ile iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepler

222rehber.com tarafından veri sorumlusu sıfatı ile KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; şirketimiz, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, çalışanlarımız, sosyal medya platformları aracılığıyla bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, 222rehber.com adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • İnternet sitemiz üzerinden üyelik işlemleri ve firma bilgisi ekleme aşamalarında kullandığınız iletişim formları,
 • İnternet sitemiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • İnternet sitemiz üzerinden destek almak, ilan veya reklam vermek amacıyla kullandığınız iletişim formları,
 • Sitemiz üzerinden yorum bırakmak için kullandığınız iletişim formları,
 • Tarayıcı çerezleri kullanılarak,
 • Mobil ve Masaüstü tarayıcı bildirimlerini kullanılarak,
 • Google Analystic servisi kullanılarak,
 • Google Adsense kullanılarak,
 • Google Haritalar kullanılarak,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar,
 • Çalışanlarımız tarafına sunulan bilgiler,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı

Kişisel bilgileriniz, şirketimiz tarafından doğrudan, https://www.222rehber.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında; destek al, reklam ver, yorum yap formlarını doldurmanız, sosyal medya hesaplarımızı kullanmanız, iletişim formlarını doldurmanız halinde doğrudan, üçüncü taraf internet siteleri, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; gerektiğinde açık rızanız, kanunlarda açıkça öngörülmesi, üyelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olan şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, işlenen kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kamu sağlığının korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5inci maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması

222rehber.com yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlarla,
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarla,
 • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,
 • Bir şirket evliliği, iktisap, konsolidasyon, tüm varlıklarının satılması veya her ne şekilde olursa olsun diğer tüm kurumsal değişiklikler durumunda gerekli resmi mercilerle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

4.İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;

 1. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

5.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin 222rehber.com tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, “KVKK ve Gizlilik Politikası” Metni dâhilinde Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, incelediğimi, değerlendirdiğimi, onayladığımı ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu “KVKK ve Gizlilik Politikası Metni”  dâhilinde belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve “KVKK ve Gizlilik Politikası” metninde de gerek içeriği gerekse toplanma yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesini onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz;

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Hoşnudiye Mah. İsmet-İnönü 1 Cad. No:61 Daire:5 Tepebaşı/Eskişehir adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir, bilgi@222rehber.com adresine e-posta gönderebilir veya 0222 220 03 77 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere kolaylık sağlamak adına şirketimizce oluşturulmuş başvuru formundan da bu başvuru yöntemlerini kullanırken faydalanabilirsiniz. (Tarafımıza yapacağınız başvurularda kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Formu‘nu İndir)

X