222rehber.com'a kayıtlı firma sayısı 1679
Ne aramıştınız? Ne aramıştınız?
Öğrenciye Özel
Hemen Bul
İş İlanları
Keşfet
Sorun Bildir
X
Yukarı

1.Amaç ve Kapsam

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası metni, 222rehber.com tarafından veri işleme faaliyetine tabi tutulan; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çevrimiçi ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi ve potansiyel müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Politikamız, 222rehber bünyesindeki kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat ve bu alandaki standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

“222rehber.com” olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermekteyiz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu web sitesini kullanmanız, bu metinde ortaya konan gizlilik uygulamalarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamı taşıyacaktır.

2.Tanımlar

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Şirket: 222rehber.com

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesi

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir.

3.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz 222rehber.com nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, 222rehber.com hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, kişisel ve firma hakkında bilgilerin sisteme eklenmesi, reklam çalışmalarının oluşturulması, iş ilanı yayınları, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

222rehber.com tarafından veri sorumlusu sıfatı ile KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; şirketimiz, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, çalışanlarımız, sosyal medya platformları aracılığıyla bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, 222rehber.com adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • İnternet sitemiz üzerinden üyelik işlemleri ve firma bilgisi ekleme aşamalarında kullandığınız iletişim formları,
 • İnternet sitemiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • İnternet sitemiz üzerinden destek almak, ilan veya reklam vermek amacıyla kullandığınız iletişim formları,
 • Sitemiz üzerinden yorum bırakmak için kullandığınız iletişim formları,
 • Tarayıcı çerezleri kullanılarak,
 • Mobil ve Masaüstü tarayıcı bildirimlerini kullanılarak,
 • Google Analystic servisi kullanılarak,
 • Google Adsense kullanılarak,
 • Google Haritalar kullanılarak,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar,
 • Çalışanlarımız tarafına sunulan bilgiler,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı

Kişisel bilgileriniz, şirketimiz tarafından doğrudan, https://www.222rehber.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında; destek al, reklam ver, yorum yap formlarını doldurmanız, sosyal medya hesaplarımızı kullanmanız, iletişim formlarını doldurmanız halinde doğrudan, üçüncü taraf internet siteleri, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

Web sitemizi daha pratik ve etkin kullanabilmeniz adına; tüm iletişim formlarında kullandığınız kişisel bilgileriniz, kullandığınız tarayıcıların çerezleri temizlenene kadar otomatik olarak formlardaki ilgili kısımlarda kayıtlı kalmaya devam edecektir.

Kişisel verileriniz; gerektiğinde açık rızanız, kanunlarda açıkça öngörülmesi, üyelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olan şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, işlenen kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kamu sağlığının korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5inci maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

5.Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik İşlemler

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza varsa veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızca işlenir.

222rehber.com olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz;

 • Faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,
 • Çevrimiçi ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek ve güncellemek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmek,
 • Yasal raporlama yapmak,
 • Faturalandırma,
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • SMS (kısa mesaj) veya eposta ile kullanıcıları bilgilendirici bildirimlerde bulunmak veya bülten göndermektir.

6.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

222rehber.com yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlarla,
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarla,
 • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,
 • Bir şirket evliliği, iktisap, konsolidasyon, tüm varlıklarının satılması veya her ne şekilde olursa olsun diğer tüm kurumsal değişiklikler durumunda gerekli resmi mercilerle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

7.Kişisel Verilerin Güvenliği ve Üçüncü Taraflarla Paylaşımı

222rehber.com ile Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme kapsamında tarafınızca bilgilerinizi bizimle paylaşmanız durumunda, tarafımıza iletilen tüm kişisel verileriniz, 222rehber.com nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı KVKK kapsamında gizli olarak saklanacak ve tarafımıza kullanılması için vermiş olduğunuz bu bilgiler bilgilendirme metninde belirtilenler dışındaki herhangi bir sebebin varlığı halinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

222rehber.com, kişisel tanımlama bilgilerinizi siz ifşa edilmesini onaylamadığınız sürece doğrudan pazarlama amaçlı olarak üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Üçüncü bir taraftan iletişim almayı seçtiğinizde bilgileriniz bu gizlilik politikasına değil üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabi olacaktır. Bu sebepten dolayı, daha sonra üçüncü bir tarafın bilgilerinizi kullanmasını istemediğinizde, doğrudan o üçüncü taraf ile irtibata geçmeniz gerekecektir. Ayrıca 222rehber.com, kişisel tanımlama bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabilir;

 • Google Haritalar Entegrasyonu

Firmalara daha kolay ulaşılabilmesi adına Google Maps kullanılmaktadır. Google Maps, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA tarafından işletilmektedir. 222rehber.com’u üye olarak kullanmanız halinde, bu hizmet ile elde edilen veya sizin girdiğiniz verilerin Google tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul etmiş sayılırsınız. Google Maps kullanım koşullarına https://www.google.com/intl/tr_tr/help/terms_maps.html sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bir entegrasyon ile otomatik olarak servis sağlayıcıların sunucularıyla bağlantı kurmamanız sağlanır. Sadece bu eklentileri etkinleştirmeniz durumunda veri aktarımına izin vermiş olursunuz ve tarayıcı servis sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı oluşturur. Çeşitli eklentilerin içeriği ardından ilgili servis sağlayıcı tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve ardından ekranınızda görüntülenir.

Eklenti servis sağlayıcıya hangi web sitesi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz söyler. Web sitemizi gezerken Facebook ya da Twitter kullanıcı hesabınıza bağlı olmanız durumunda, servis sağlayıcı kullanıcı hesabınızla eriştiğiniz bilgiler gibi ilgi duyduğunuz alanlar hakkında veri toplayabilir. Herhangi eklenti fonksiyonunu kullanırken (örneğin “Like” [Beğeni] butonuna tıklandığında, yorum yazıldığında) bu bilgi de tarayıcı tarafından doğrudan saklanmak üzere servis sağlayıcıya aktarılır.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Facebook ya da Twitter tarafından veri toplanması ve kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgilere ve bu şartlar altında gizliliğinizi korumak için faydalanabileceğiniz haklar ve olasılıklara servis sağlayıcının veri koruma/gizlilik tavsiyeleri altından ulaşabilirsiniz.

Veri koruma/Facebook tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: http://www.facebook.com/policy.php

Veri koruma/Twitter tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: https://twitter.com/privacy

8.Kişisel Verileriniz Saklanma Süreleri

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra talep etmeniz veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra talep etmeniz halinde tüm verileriniz 14 gün içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise en geç 14 gün içerisinde silinir.

9.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

10.İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca 222rehber.com’a  başvurarak;

 1. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler 222rehber.com tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

11.İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınızın Kullanım Yolları

Bizimle paylaşmış olduğunuz verilerinizin doğru ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi 6698 Sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle de paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili herhangi değişiklik veya güncelleme işlemlerinizi; veri sorumlusu sıfatıyla 222rehber.com’un Hoşnudiye Mahallesi, İsmet İnönü-1 Cad. No:61 Daire:5 Tepebaşı/Eskişehir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya posta ile ileterek,bilgi@222rehber.com elektronik posta adresine e-posta göndererek, 0222 220 03 77 telefon numarasından ulaşarak veya noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru yöntemleri ile iletebilirsiniz. Bu sayede tarafımızca muhafaza edilecek kişisel verilerinizin güncel ve doğru olarak korunması sağlanacaktır.

12.Kullanıcı Beyanı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin 222rehber ve metinde yer verilen bağlı ortak ve kuruluşlar tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme” de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Firma Ünvanı: 222rehber

Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1 Cad. No:61 Daire:5 Tepebaşı/Eskişehir

E-Posta: bilgi@222rehber.com

Tel: +90 222 220 03 77

Son güncelleme tarihi: 05.10.2021

X