222rehber.com'a kayıtlı firma sayısı 1706
Ne aramıştınız? Ne aramıştınız?
Öğrenciye Özel
Hemen Bul
İş İlanları
Keşfet
Sorun Bildir
X
Yukarı
 • KVKK ve Gizlilik Politikası
 • Çerez Politikası
 • Aydınlatma Metni
 • Üyelik Sözleşmesi
 • Ticari Elektronik İleti

KVKK ve Gizlilik Politikası

1.Amaç ve Kapsam

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası metni, 222rehber.com tarafından veri işleme faaliyetine tabi tutulan; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çevrimiçi ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi ve potansiyel müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Politikamız, 222rehber bünyesindeki kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat ve bu alandaki standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

“222rehber.com” olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermekteyiz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu web sitesini kullanmanız, bu metinde ortaya konan gizlilik uygulamalarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamı taşıyacaktır.

2.Tanımlar

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Şirket: 222rehber.com

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesi

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir.

3.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz 222rehber.com nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, 222rehber.com hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, kişisel ve firma hakkında bilgilerin sisteme eklenmesi, reklam çalışmalarının oluşturulması, iş ilanı yayınları, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

222rehber.com tarafından veri sorumlusu sıfatı ile KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; şirketimiz, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, çalışanlarımız, sosyal medya platformları aracılığıyla bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, 222rehber.com adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • İnternet sitemiz üzerinden üyelik işlemleri ve firma bilgisi ekleme aşamalarında kullandığınız iletişim formları,
 • İnternet sitemiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • İnternet sitemiz üzerinden destek almak, ilan veya reklam vermek amacıyla kullandığınız iletişim formları,
 • Sitemiz üzerinden yorum bırakmak için kullandığınız iletişim formları,
 • Tarayıcı çerezleri kullanılarak,
 • Mobil ve Masaüstü tarayıcı bildirimlerini kullanılarak,
 • Google Analystic servisi kullanılarak,
 • Google Adsense kullanılarak,
 • Google Haritalar kullanılarak,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar,
 • Çalışanlarımız tarafına sunulan bilgiler,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı

Kişisel bilgileriniz, şirketimiz tarafından doğrudan, https://www.222rehber.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında; destek al, reklam ver, yorum yap formlarını doldurmanız, sosyal medya hesaplarımızı kullanmanız, iletişim formlarını doldurmanız halinde doğrudan, üçüncü taraf internet siteleri, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

Web sitemizi daha pratik ve etkin kullanabilmeniz adına; tüm iletişim formlarında kullandığınız kişisel bilgileriniz, kullandığınız tarayıcıların çerezleri temizlenene kadar otomatik olarak formlardaki ilgili kısımlarda kayıtlı kalmaya devam edecektir.

Kişisel verileriniz; gerektiğinde açık rızanız, kanunlarda açıkça öngörülmesi, üyelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olan şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, işlenen kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kamu sağlığının korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5inci maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

5.Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik İşlemler

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza varsa veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızca işlenir.

222rehber.com olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz;

 • Faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,
 • Çevrimiçi ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek ve güncellemek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmek,
 • Yasal raporlama yapmak,
 • Faturalandırma,
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • SMS (kısa mesaj) veya eposta ile kullanıcıları bilgilendirici bildirimlerde bulunmak veya bülten göndermektir.

6.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

222rehber.com yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlarla,
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarla,
 • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,
 • Bir şirket evliliği, iktisap, konsolidasyon, tüm varlıklarının satılması veya her ne şekilde olursa olsun diğer tüm kurumsal değişiklikler durumunda gerekli resmi mercilerle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

7.Kişisel Verilerin Güvenliği ve Üçüncü Taraflarla Paylaşımı

222rehber.com ile Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme kapsamında tarafınızca bilgilerinizi bizimle paylaşmanız durumunda, tarafımıza iletilen tüm kişisel verileriniz, 222rehber.com nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı KVKK kapsamında gizli olarak saklanacak ve tarafımıza kullanılması için vermiş olduğunuz bu bilgiler bilgilendirme metninde belirtilenler dışındaki herhangi bir sebebin varlığı halinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

222rehber.com, kişisel tanımlama bilgilerinizi siz ifşa edilmesini onaylamadığınız sürece doğrudan pazarlama amaçlı olarak üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Üçüncü bir taraftan iletişim almayı seçtiğinizde bilgileriniz bu gizlilik politikasına değil üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabi olacaktır. Bu sebepten dolayı, daha sonra üçüncü bir tarafın bilgilerinizi kullanmasını istemediğinizde, doğrudan o üçüncü taraf ile irtibata geçmeniz gerekecektir. Ayrıca 222rehber.com, kişisel tanımlama bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabilir;

 • Google Haritalar Entegrasyonu

Firmalara daha kolay ulaşılabilmesi adına Google Maps kullanılmaktadır. Google Maps, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA tarafından işletilmektedir. 222rehber.com’u üye olarak kullanmanız halinde, bu hizmet ile elde edilen veya sizin girdiğiniz verilerin Google tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul etmiş sayılırsınız. Google Maps kullanım koşullarına https://www.google.com/intl/tr_tr/help/terms_maps.html sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bir entegrasyon ile otomatik olarak servis sağlayıcıların sunucularıyla bağlantı kurmamanız sağlanır. Sadece bu eklentileri etkinleştirmeniz durumunda veri aktarımına izin vermiş olursunuz ve tarayıcı servis sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı oluşturur. Çeşitli eklentilerin içeriği ardından ilgili servis sağlayıcı tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve ardından ekranınızda görüntülenir.

Eklenti servis sağlayıcıya hangi web sitesi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz söyler. Web sitemizi gezerken Facebook ya da Twitter kullanıcı hesabınıza bağlı olmanız durumunda, servis sağlayıcı kullanıcı hesabınızla eriştiğiniz bilgiler gibi ilgi duyduğunuz alanlar hakkında veri toplayabilir. Herhangi eklenti fonksiyonunu kullanırken (örneğin “Like” [Beğeni] butonuna tıklandığında, yorum yazıldığında) bu bilgi de tarayıcı tarafından doğrudan saklanmak üzere servis sağlayıcıya aktarılır.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Facebook ya da Twitter tarafından veri toplanması ve kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgilere ve bu şartlar altında gizliliğinizi korumak için faydalanabileceğiniz haklar ve olasılıklara servis sağlayıcının veri koruma/gizlilik tavsiyeleri altından ulaşabilirsiniz.

Veri koruma/Facebook tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: http://www.facebook.com/policy.php

Veri koruma/Twitter tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: https://twitter.com/privacy

8.Kişisel Verileriniz Saklanma Süreleri

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra talep etmeniz veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra talep etmeniz halinde tüm verileriniz 14 gün içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise en geç 14 gün içerisinde silinir.

9.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

10.İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca 222rehber.com’a  başvurarak;

 1. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler 222rehber.com tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

11.İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınızın Kullanım Yolları

Bizimle paylaşmış olduğunuz verilerinizin doğru ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi 6698 Sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle de paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili herhangi değişiklik veya güncelleme işlemlerinizi; veri sorumlusu sıfatıyla 222rehber.com’un Hoşnudiye Mahallesi, İsmet İnönü-1 Cad. No:61 Daire:5 Tepebaşı/Eskişehir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya posta ile ileterek,bilgi@222rehber.com elektronik posta adresine e-posta göndererek, 0222 220 03 77 telefon numarasından ulaşarak veya noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru yöntemleri ile iletebilirsiniz. Bu sayede tarafımızca muhafaza edilecek kişisel verilerinizin güncel ve doğru olarak korunması sağlanacaktır.

12.Kullanıcı Beyanı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin 222rehber ve metinde yer verilen bağlı ortak ve kuruluşlar tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme” de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Firma Ünvanı: 222rehber

Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1 Cad. No:61 Daire:5 Tepebaşı/Eskişehir

E-Posta: bilgi@222rehber.com

Tel: +90 222 220 03 77

Son güncelleme tarihi: 05.10.2021

Çerez Politikası

222rehber.com tarafından ziyaretçilere;  site üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu bilgilendirme metni hangi çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizi kullanarak ve çerez politikalarına rıza göstererek, çerezlerin Politika ile uyumlu şekilde kullanılmasına ve zaman zaman kişisel verilerinizi de içerebilecek şekilde verilerinizin bu Politika kapsamında işlenmesine, aktarılmasına onay vermiş olursunuz.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza kaydedilen ve ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler internet sitesini ziyaretiniz sırasında; sitenin daha verimli çalışması, ziyaret deneyiminize iyileştirmek ve sunulan hizmetleri geliştirmek için kullanılır.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

 • Kullanım bakımından çerez türleri:

Kullanılması Zorunlu/ Teknik Çerezler: Bu çerezler, web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. İnternet sitesine güvenilir erişim sağlanmasına ve hizmetlerin kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

1.İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

2.Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

 • Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri:

1.Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak ve ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler site hareketlerinizi ve tercihlerinizi hatırlamak amacıyla kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

2.Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerin web sitesi ziyaretleri sonrasında, tarayıcı kapatıldığında silinen geçici çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı, ziyaret boyunca web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

3.Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

4.İşlevsel ve Analitik Çerezler 

İşlevsel çerezler, ziyaretçilerin site içerisinde yaptığı tercihleri kaydederek ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Analitik çerezler ise internet sitesinin kullanım şekli ve site gezintinizin nasıl geçtiğini gösteren çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı, web sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performansının artırılmasıdır. Bu çerezler kişisel veri niteliği taşımaz.

5.Takip Çerezleri

Takip çerezleri birden fazla web site ziyaretini analiz etmek için kullanılır. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezlerin amacı; kullanıcıların tanınması, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin özelleştirilmesidir. Bu çerezler kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza özel kararlar almak için kullanılmayacaktır.

6.Hedefleme/Reklam Çerezleri

Web sitesindeki ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve reklam görüntülenme sayılarının hesaplanması amacıyla kullanılır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin reklam deneyimlerini iyileştirmektir.

Diğer Çerez Türleri:

Web Sitesi’nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

1: Google Analytics

Kullanım Amacı:

Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Google bu bilgileri web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için web sitesi faaliyetini derlemek ve web sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:

https://policies.google.com/technologies/cookies

Kullanım Süresi: Kalıcı Çerezler, Oturum Çerezleri

2.Google Ads

Kullanım Amacı:

Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur.

Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/cookies

Kullanım Süresi: Kalıcı Çerezler, Oturum Çerezleri

3.Tarayıcı Çerezleri

Teknik iletişim dosyası, ziyaretçilerin siteyi kaç kez ziyaret ettiği ve ya sitede ne kadar kaldığı vb. bilgileri elde etmeye ve kullanıcılara yönelik içerik ve reklamların oluşturulmasına olanak sağlar. Herhangi bir kişisel veri barındırmaz. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

4.Üçüncü Taraf Çerezleri

Bu çerezler, üçüncü taraf tarafından yerleştirilen ve okunan çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezleri 222rehber.com tarafından değil, ilgili üçüncü taraf tarafından okunur veya okunmaz. Bu çerezleri kullanarak kaydedilen verileri ve bunların amaçları için sınırlı bilgi ve kontrolümüz bulunmaktadır.

Üçüncü taraf çerezleri, işlevsel, kesinlikle mutlâk ve analiz çerezlerini içerebilir. Üçüncü taraflar, toplanan bilgileri kendi amaçları için kullanabilirler. Toplanan bilgiler (diğer çerezlerin yanı sıra) ilgili üçüncü taraf seçeneklerini nasıl kullanacağı hakkında bilgi içerir ve ilgili üçüncü tarafın kullanıcılarını tanımasına izin verebilir.

Bu çerezlere izin verilmesinin, YouTube gibi üçüncü taraf video sağlayıcılarını izlemek için kullanılan seçenekleri veya Facebook gibi sosyal medya platformlarında web sitemizden içerik paylaşmak için kolay araçlar bulunduğunu unutmayın.

Bu tanımlama bilgileri ve ilgili üçüncü tarafların toplanan bilgileri nasıl kullandıkları hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda verilen bağlantıları kullanın veya ilgili üçüncü kişiyle iletişime geçin.

5.Formlarla İlgili Çerezler

İnternet sitemiz üzerinden üyelik işlemleri ve firma bilgisi ekleme aşamalarında kullandığınız iletişim formları, destek almak, ilan veya reklam vermek amacıyla kullandığınız iletişim formları, yorum bırakmak için kullandığınız iletişim formları, sitemiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları ve diğer tüm iletişim amaçlı oluşturulan formlar kullanıldığında çerezler gelecekteki yazışmalar için girdiğiniz bilgileri hatırlayacak şekilde ayarlanmaktadır.

Web sitemizi daha pratik ve etkin kullanabilmeniz adına; tüm iletişim formlarında kullandığınız kişisel bilgileriniz, kullandığınız tarayıcıların çerezleri temizlenene kadar otomatik olarak formlardaki ilgili kısımlarda kayıtlı kalmaya devam edecektir.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır;

 • Web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
 • Web sitesini analiz ederek mevcut performansı arttırmak,
 • Web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,
 • Reklam ve pazarlama çalışmalarına yönelik kişiselleştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Tercih yönetimi mümkün olmayan çerezler web sitesinin çalışması için zorunlu olan çerezlerdir. Ayrıca, bazı çerezlerin kapatılması ve kullanımına onay verilmemesi halinde web sitesinin bazı fonksiyonlarının çalışmama ihtimali olabilir. Web sitesinde kullanılan çerezler için tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Eğer ziyaretçilerin kullanmakta olduğu tarayıcı ayarları değişiklik yapmaya olanak sunuyor ise, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Çerezlerin yönetimi, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Ziyaretçilerin erişim sağladığı her bir cihaz için ayrı ayrı tercih ayarlarını güncellemesi gerekebilir.

Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayın.

Google tarafından yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf çerezleri için buraya tıklayın.

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayın.

Facebook gizlilik politikası (veri kullanımı) için buraya tıklayın.

Twitter tarafından yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf çerezlerini okumak için buraya tıklayın.

YouTube tarafından yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf çerezlerini okumak için buraya tıklayın.

Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

 • Internet Explorer
 1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
 2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.
 3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.
 • Microsoft Edge
 1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
 2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
 3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz
 • Google Chrome
 1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
 2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
 3. Altta Gelişmiş’i tıklayın.
 4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.
 5. Çerezler’i tıklayın.
 6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.
 7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın
 • Mozilla Firefox
 1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
 2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
 3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
 4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
 5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
 6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
 7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.
 • Safari
 1. Safari > Tercihler’i seçin.
 2. Gizlilik öğesini tıklayın.
 3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
 4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

Politika Kapsamındaki Değişiklikler

222rehber.com, ziyaretçilerine Çerez Politikası kapsamında detaylı bilgi vererek, çerez tercihleri konusunda kullanıcıyı bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu bakımdan, web sitede yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve web sitesinin kullanılmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına açık rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

222rehber.com, politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel politika, web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme tarihi: 05.10.2021

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bilgi@222rehber.com adresine e-mail gönderebilir veya 0222 220 03 77 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, “İletişim” sayfasından tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Aydınlatma Metni

Şirketimiz 222rehber.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu bilgilendirme metni “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 222rehber.com tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

222rehber.com tarafından sizinle paylaşılan “KVKK ve Gizlilik Politikası”  metni kapsamında 222rehber.com nezdinde işlenen kişisel verilerinizin, yasada işleme şartı olarak belirtilen haller ile birlikte aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz 222rehber.com nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, 222rehber.com hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, kişisel ve firma hakkında bilgilerin sisteme eklenmesi, reklam çalışmalarının oluşturulması, iş ilanı yayınları, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla SMS (kısa mesaj) veya eposta ile iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepler

222rehber.com tarafından veri sorumlusu sıfatı ile KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; şirketimiz, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, çalışanlarımız, sosyal medya platformları aracılığıyla bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, 222rehber.com adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • İnternet sitemiz üzerinden üyelik işlemleri ve firma bilgisi ekleme aşamalarında kullandığınız iletişim formları,
 • İnternet sitemiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • İnternet sitemiz üzerinden destek almak, ilan veya reklam vermek amacıyla kullandığınız iletişim formları,
 • Sitemiz üzerinden yorum bırakmak için kullandığınız iletişim formları,
 • Tarayıcı çerezleri kullanılarak,
 • Mobil ve Masaüstü tarayıcı bildirimlerini kullanılarak,
 • Google Analystic servisi kullanılarak,
 • Google Adsense kullanılarak,
 • Google Haritalar kullanılarak,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar,
 • Çalışanlarımız tarafına sunulan bilgiler,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı

Kişisel bilgileriniz, şirketimiz tarafından doğrudan, https://www.222rehber.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında; destek al, reklam ver, yorum yap formlarını doldurmanız, sosyal medya hesaplarımızı kullanmanız, iletişim formlarını doldurmanız halinde doğrudan, üçüncü taraf internet siteleri, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; gerektiğinde açık rızanız, kanunlarda açıkça öngörülmesi, üyelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olan şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, işlenen kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kamu sağlığının korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5inci maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması

222rehber.com yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlarla,
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarla,
 • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,
 • Bir şirket evliliği, iktisap, konsolidasyon, tüm varlıklarının satılması veya her ne şekilde olursa olsun diğer tüm kurumsal değişiklikler durumunda gerekli resmi mercilerle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

4.İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;

 1. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

5.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin 222rehber.com tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, “KVKK ve Gizlilik Politikası” Metni dâhilinde Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, incelediğimi, değerlendirdiğimi, onayladığımı ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu “KVKK ve Gizlilik Politikası Metni”  dâhilinde belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve “KVKK ve Gizlilik Politikası” metninde de gerek içeriği gerekse toplanma yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesini onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz;

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Hoşnudiye Mah. İsmet-İnönü 1 Cad. No:61 Daire:5 Tepebaşı/Eskişehir adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir, bilgi@222rehber.com adresine e-posta gönderebilir veya 0222 220 03 77 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere kolaylık sağlamak adına şirketimizce oluşturulmuş başvuru formundan da bu başvuru yöntemlerini kullanırken faydalanabilirsiniz. (Tarafımıza yapacağınız başvurularda kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Formu‘nu İndir)

Üyelik Sözleşmesi

www.222rehber.com web sitesine girmeniz, üye girişi yapmanız, firma bilgilerinizi eklemeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir alanı kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1.Taraflar

1.1. 222rehber.com web sitesinin faaliyetlerini yürüten, 222rehber (Bundan böyle “222rehber.com olarak anılacaktır).

1.2. 222rehber.com web sitesine üye olan internet kullanıcısı (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu 222rehber’in sahip olduğu web sitesi 222rehber.com‘dan ve/veya bu site üzerinden sunulan bazı promosyon, çekiliş ve sair aktivitelerden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Sitemizin ziyaret edilmesi, sitemize üyelik ve bu kapsamda kişisel verilerin paylaşılmasına/işlenmesine açık rıza verilmesi şartına bağlanmamış olup, üye olmayanlar ve kişisel verilerinin paylaşılmasına muvafakat etmeyenler de sitedeki özellikleri kullanamayacak, yalnızca site üzerinde gezinme sağlayarak iletişim formlarımızı kullanarak tarafımız ile iletişime geçebilirler.

İşbu üyelik sözleşmesinin akdedilmesi halinde, Üyenin adı soyadı, elektronik posta adresi, telefon numarası, internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler şirketimizin hizmetlerinin sunulması, bazı promosyon, çekiliş ve reklamlardan Üye’lerin haberdar edilmesi ve faydalanması amaçları ile şirketimizin işleyişi çerçevesinde toplanabilir, saklanabilir ve şirket içi veya dışı kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilir. Kişisel verilerin şirketimizce işlenmesine ve haklarınıza dair detaylı bilgiye “KVKK ve Gizlilik Politikası” metninden ulaşabilirsiniz.

2.1. Üye, 222rehber.com web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, 222rehber’ in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

2.2. Üye, 222rehber.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından 222rehber’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, 222rehber’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

2.3. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

2.4. Kullanıcı, 222rehber.com web sitesindeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden 222rehber.com sorumlu tutulamaz.

2.5. 222rehber.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

2.6. Üye, 222rehber.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

2.7. 222rehber.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve tarafı görüş sahibi oluşturur. Bu görüş ve düşüncelerin 222rehber ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. 222rehberin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, 222rehber’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, 222rehber’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.9. 222rehber’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye web sitesi özelliklerini kullanarak bu durumu önceden kabul eder. Bu durumda, 222rehberin hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.10. 222rehber.com‘un sahibi 222rehber’dir, 222rehber.com‘da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve 222rehber.com’ un sunumu 222rehber.com’un ya da 222rehberi’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu 222rehber.com‘deki bilgilerin ya da 222rehber.comsayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, yazılım altyapısı gibi tüm bilgiler ile 222rehber.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve  sair imgelerin, videoların, giflerin, dosyaların, katalogların, listelerin ve bunlara benzer  tüm dosyaların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan 222rehber.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla 222rehber ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, 222rehber’in hizmetlerini, bilgilerini telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının 222rehber’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması ve sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve 222rehber’in yazılı izni ile mümkündür.

2.11. 222rehber  tarafından 222rehber.com internet sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Bu tür bilgilerin elde edilmesi ve muhafazası hususunda “KVKK ve Gizlilik Politikası” gereği gerekli önlemleri alınmaktadır.

2.12. 222rehber üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya 222rehber’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) 222rehber ve 222rehber.com web sitesi ekibinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

2.13. 222rehber.com web sitesinin kötü amaçlı yazılımlara karşı güvenliği tüm mevcut imkânlar dâhilinde tedbir altına alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının da kendi güvenliği için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Bu bağlamda 222rehber.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.14. 222rehber, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya 222rehber.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

2.15. 222rehber, 222rehber.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve 222rehber.com’u kullanma koşulları ile 222rehber.com‘da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, 222rehber.com‘u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler 222rehber.com‘da yayınlanması itibariyle yürürlüğe girer. 222rehber.com’a üye olunması ve web sitesinin kullanımı ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 222rehber; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, spam, virüs, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2.16. 222rehber, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş olduğunu, 6698 Sayılı KVKK kapsamında buna muvafakat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

3.Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Türkiye İş Firma Rehberi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Türkiye İş Firma Rehberi üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.İhtilafların Hali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.Yürürlük

Üyenin, işbu üyelik sözleşmesini akdetmesi ile üye, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okumuş ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul etmiş bulunmaktadır. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

6.Mücbir Sebepler

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7.Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

222rehber, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı ve Üye’nin sorumluluğundadır. Kullanıcı ve Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8.Fikri Mülkiyet Hakları

8.1. İşbu 222rehber.com’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu 222rehber.com’un ziyaret edilmesi veya bu 222rehber.com’daki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

8.2. 222rehber.com’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. 222rehber.com’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

9.Sorumluluklar

9.1. 222rehber.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) Kullanıcı ve Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile kullanılmaktadır.

9.2. Kişisel verilerinize ait gizlilik hakkında bilgi almak ve ya bilgilerinizi korumaya yönelik uygulamalarımızı öğrenmek için “KVKK ve Gizlilik Politikası” başta olmak üzere “Sözleşmeler” bölümünü inceleyebilirsiniz. Hizmetlerimizden yararlandığınız süreç boyunca herhangi bir hak ihlali olduğunu düşünüyorsanız veya destek almanız gereken bir konu bulunuyor ise “İletişim” sayfası üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

9.3. www.222rehber.com; kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri reklam ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

9.4. www.222rehber.com, kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda www.222rehber.com tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini Üye’den talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

9.5. İşbu Kullanım Şartları Üye’nin, www.222rehber.com’a Üye olarak üyeliğini başlatması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

9.6. Kullanıcı ve üyelere bilgi sağlamak veya yardımcı olmak amacı ile yer alan bağlantılar (farklı Internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ve bu sitelerle ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

9.7. Üye, İşbu KVKK ve Gizlilik Politikası kapsamında bulunan Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

9.8. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

9.9. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

9.10. Kullanıcı, 222rehber.com’un kullanımında kötü amaçlı olarak çeşitli bilgilere erişmeye çalışmayacağınız, aksi halde 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını kabul eder.

9.11. Kullanıcı, 222rehber.com içindeki faaliyetlerinde, 222rehber.com’un herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda 222rehber.com yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, silebilir veya yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

9.12. 222rehber.com’un üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

Ticari Elektronik İleti

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca “222rehber.com” tarafından www.222rehber.com web sitesi aracılığıyla tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla, “222rehber.com” ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen dönemlerde paylaşacağım web sitesi üzerinden temin edilen ve iletişim bilgilerimden oluşan kişisel verilerimin; telefon, e-posta ve mobil uygulamalar aracılığıyla kullanılmasına ve herhangi bir iletişim aracı (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) ile şahsımla iletişime geçilmesine ve bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin www.222rehber.com web sitesi tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına açık rıza verdiğimi, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu “222rehber.com’a” yazılı veya elektronik yollar ile bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

X